Poslání TK

Posláním občanského sdružení Salebra o.s. je poskytování pomoci a podpory lidem závislým na nealkoholových drogách.

Terapeutická komunita Salebra usiluje o znovunavrácení lidí závislých na návykových látkách do běžného života bez drog a znovuobnovení jejich přirozených a bezpečných vztahových sítí (rodina, blízcí).

Cíle

Základním cílem služby je zapojení klienta do běžného života tak, aby v něm obstál bez zatěžování sociálního systému a zároveň mu přinášel uspokojení. V terapii klademe důraz na celkový rozvoj osobnosti klienta, který vede k nastartování celoživotního procesu růstu a rozvoje sebe sama. Při tom se především zaměřujeme na vývoj osobnosti a emocí, chování, rozvoj kompetencí přežít a být profesně zajištěn, duchovní růst osobnosti, etiku a společenské hodnoty.

Dílčí cíle TK

 • Zlepšení sociálně-právní situace klienta/ky
 • Obnovení kontaktu s rodinou
 • Posílení komunikačních dovedností klienta
 • Zlepšení zdravotní situace klienta
 • Obnovení hygienických návyků klienta
 • Získání dovednosti hospodařit s penězi
 • Získání schopnosti organizovat si denní režim
 • Pojmenování a zbavení se rizikového chování klienta
 • Aktivace pozitivních zájmů klienta
 • Posílení vědomí zodpovědnosti klienta za sebe i své okolí
 • Posílení sebekontroly a sebepřijetí klienta
 • Nalezení nového životního stylu
 • Změna životních hodnot klienta, včetně změny image
 • Zbavení se závislého chování
 • Zajištění bezpečného výstupu klienta z TK

Zásady

 • Klient/ka přichází dobrovolně, s jasnou motivací a dobrovolně může zařízení opustit
 • TK se snaží vytvořit prostředí příznivé pro možnost klientovy změny
 • V TK se deleguje zodpovědnost za společné dění na všechny členy komunity
 • Terapie probíhá především ve skupinových formách
 • TK se snaží co nejlépe zajistit následnou péči
 • Terapeutický tým není expertem na klientův život, ale především jeho průvodcem a poradcem
 • Služba je poskytována bez zbytečných odkladů.
 • Individuální přístup – ke každému klientovi přistupujeme jako k individualitě se specifickými problémy a zakázkou.
 • Anonymita – chráníme osobní údaje klienta a zachováváme důvěrnost informací. Informace o klientech nepředáváme druhým osobám. Informace lze poskytnou pouze se svolením klienta. Po ukončení pobytu jsou všechny dokumenty archivovány a anonymizovány.
 • Profesionální přístup – pracovníci týmu splňují potřebnou kvalifikaci. Profesně se dále rozvíjejí prostřednictvím kurzů, seminářů apod. V případě, že řešení klientova problému není v kompetenci TK, pomůžeme se mu zorientovat a doporučit kompetentní osobu či organizaci.

 

Služba poskytuje ubytování, stravování, zabývá se sociálně terapeutickou činností, podporuje klienty v navázání kontaktu se společenským prostředím a v uplatňování jejich práv.

Metody užívané v práci s klientem jsou: skupinová psychoterapie, pracovní činnosti, krizová intervence, socioterapie, práce s rodinou, výchovné a vzdělávací programy, odborné sociální poradenství, individuální vedení klienta formou podpory garantem, asistence, zprostředkování kontaktů na další zařízení, volnočasové aktivity (jde o vytváření zdravého stylu v trávení volného času, i jako součást prevence relapsu), v případě potřeby psychiatrická péče a právní podpora.