Drogová epidemiologie v ČR v roce 2010

05.08.2011 18:38

Zdroj: Hygienická stanice hl. m. Prahy |

V roce 2010 bylo ve všech léčebných/kontaktních centrech, které dodávají data do pražské Hygienické stanice, evidováno 9 005 osob. Prevalence všech léčených uživatelů drog se v roce 2010 zvýšila, její hodnota dosáhla na 87,2 / 100 000 obyvatel. Z 9 005 léčených osob bylo 6 118 mužů (67,9 %) a 2 866 žen (31,8 %), u zbytku pohlaví nebylo uvedeno.

Ve srovnání s rokem 2009 se prevalence v roce 2010 zvýšila o 2,3 / 100 000 obyvatel, bylo evidováno celkem o 242 léčených uživatelů drog více. Je však nutné konstatovat, že tento počet ovlivňuje mimo jiné i způsob kódování klientů z nízkoprahových center.

Kromě toho bylo nahlášeno celkem 212 léčených gamblerů, 91,5 % mužů, řada z nich užívala nějakou další drogu jako sekundární, případně i injekčně.

Počet evidovaných prvožadatelů o léčbu se ve srovnání s rokem 2009 zvýšil o 56 osob na celkem 4 362 osob.

Výroční zpráva také mj. uvádí, že koncem roku 2010 bylo v ČR evidováno 321 případů rozvinutého AIDS, ve 25 případech se jednalo o injekční uživatele drog. Dalších 27 případů u HIV pozitivních osob spadá do kategorie přenosu "homo/bisexuál a injekční uživatel drog", kde nelze jednoznačně určit souvislost přenosu s injekčním užíváním drogy.
Při interpretaci výsledků vyšetření na HIV u injekčních uživatelů drog uváděných v hlášeních z L/K center nejsou z epidemiologického hlediska ani tak důležité velice nízké počty pozitivních osob jako skutečnost, že jako v minulých letech zhruba 3/4 nově zachycených injekčních uživatelů drog či injekčních uživatelů heroinu a pervitinu buď nebylo nikdy testováno, nebo je neznámo, zda byli testováni, případně prý testováni byli, ale výsledek testu není znám.
Počty testovaných osob nesvědčí o velkém zájmu injekčních uživatelů drog o toto vyšetření. Je patrný výrazně vyšší podíl testovaných injekčních uživatelů heroinu s pozitivním či negativním výsledkem testu na HIV oproti injekčním uživatelům pervitinu.

Zdroj: Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog